044-876324, 044-876640, 044-876593  


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลคอนสาร : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เน้นการสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน

       

ขณะนี้มีบุคคลกำลังใช้งานเว็บไชต์ 

  • ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • ประชาสัมพันธ์ภายใน

  • สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ประกาศรับสมัครงาน

รายงานสรุปฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชากรสัญชาติไทย PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์
ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ
รายงานการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล
ข้อมูลการให้บริการโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่-
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง-
ข้อมูลแสดงสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับ-
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด
ข้อมูลโรค 20 อันดับแรก ของแผนกผู้ป่วยนอก-

1.เอกสารงานคุณภาพเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ
2.คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2560
3.เอกสาร รพ.สต.ติดดาว
4.แผนงานและเป้าหมายการติดตาม kpi.2561
5.
6.

 
Admin บริหารงานทั่วไป ks1 กลุ่มการพยาบาล ks2 ทันตกรรม ks3
เภสัชกรรม ks4 ศสช ks5 งานพัฒนาคุณภาพ ks6 ER ks8
ห้องคลอด ks9 ผู้ป่วยใน ks10 สารสนเทศ ks11 โภชนาการ ks12
องค์กรแพทย์ ks13 การเงิน ks14 พัสดุ ks16 เทคนิคการแพทย์ ks 17
ยุทธศาสตร์ ks18 เวชระเบียน ks19 ผู้ป่วยนอก ks20 งานรังสี ks21
แพทย์แผนไทย ks22 กายภาพบำบัด ks23 ผอ.รพ.คอนสาร ks24 ยานพาหนะ ks25
 
  20170227 สสจ.ชัยภูมิ นิเทศงาน ร.พ.คอนสาร ข้อมูลอำเภอคอนสาร
  20170228 ตรวจเยี่ยมเครือข่าย 20170713 VTR ต้อนรับ จนท รพ.คอนสาร 2560
  20170518 รับประเมิน NCD & DPAC 20170410 สงกรานต์ รพ.คอนสาร 2560
  20170524 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 20170528 เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ รพ.คอนสาร 2560
  20170628 ประชุมป้องกันลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 20170928 มุฑิตาจิต พ่อยนต์และพี่ช่อทิพย์
  20170816 ประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
  20170907-09 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Part 1 - 8  
  20171117 การบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพ HDC คอนสาร 60 Part 1 - 4  
  20171206-07 การใช้ยาสมุนไพรและจัดทำระบบ Pop-up ยาทดแทน  
 

  รวมอัลบั้มรูป ประจำปีงบประมาณ 2560  
  รวมอัลบั้มรูปประจำปีงบประมาณ 2561  
  20171010 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ  
  20171016 ทบทวน CPG  
  20171018 ประชุม IC  
  20171020 เตรียมแผนแพทย์ฉุกเฉิน  
  20171020 แพทย์อาสาเฉพาะกิจ  
  20171023 วันปิยะมหาราช 60  
  20171026 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9  
  20171102 ตรวจผู้ป่วย DM ในคลินิก  
  20171106 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิ  
  20171108 ตรวจตา  
  20171117 การบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพ  
  20171121 พิธีเปิด ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
  20171129 สโมสรโรตารีชุมแพ มอบผ้าห่มแก่ รพ.คอนสาร  
  20171129 - 20171201 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ  
  20171206 - 07 การใช้ยาสมุนไพรและจัดทำระบบ Pop-up ยาทดแทน  
  20171212 บ่ายนี้มีนัด มอบรางวัลสุขภาพดี 61  
  20171220-21 Thai COC  
  20171226 ปีใหม่ อสม คอนสาร 61  
  20171228 ปีใหม่ 61รพ.คอนสาร ช่วงกลางวัน  
  20171228 ปีใหม่ 61รพ.คอนสาร ช่วงกลางคืน  
  20180108 ตรวจสอบภายใน  
  20180109 ประชุม SWOT  
  20180111 ประชุม คปสอ.คอนสาร  
  20180115 ธรรมะกับการทำงาน รุ่นที่ 1  
  20180116 ธรรมะกับการทำงาน รุ่นที่ 2  
  20180116 PCTประชุมทบทวนcase  
  20180123 EKG  
  20180126 ทันตกรรม  
  20180131 บุญเดือน 3 รพ.คอนสาร  
  20180201 ประชุม EGP  
  20180202 การรับรองสาเหตุการตาย  
  20180205 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ ครั้งที่ 3 2561  
  20180210 ชนแดนสัมพันธ์ 61  
  20180212 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล1-61  
 
 
 
 


  สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 โรงพยาบาลคอนสาร